ในปัจจุบันราคาสินค้าและบริการต่างก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงกระทบต่อประชาชนทั่วไปเท่านั้น แต่เหล่าผู้ผลิตเองต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงงานหลายๆ แห่งต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ซึ่งการลดต้นทุนในโรงงานก็เป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญในการรับมือกับสถานการณ์นี้ บทความนี้จะช่วยเสนอคำตอบเกี่ยวกับความสำคัญของการลด cost ในโรงงานและวิธีการที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในโรงงานลงได้
การลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน สำคัญอย่างไร

การลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน สำคัญอย่างไร

การลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน (cost reduction) เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

 • เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในปัจจุบัน การแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมมีสูงมาก โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยการปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย หรือการลดต้นทุนวัตถุดิบการผลิตและค่าแรงงานในโรงงาน
 • เพิ่มกำไร การลด cost จะส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมมีกำไรมากขึ้น โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถนำไปลงทุนพัฒนาธุรกิจ หรือนำไปจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้
 • เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน การลดค่าใช้จ่ายจะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น โดยสามารถจ่ายหนี้สินและต้นทุนต่างๆ ได้ทันเวลา และมีเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนหรือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การลดค่าใช้จ่ายอาจส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็นออก ส่งผลให้พนักงานมีเวลาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ลดความเสี่ยง การลดค่าใช้จ่ายสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรง
การลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน ทำได้อย่างไร

การลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน ทำได้อย่างไร

การลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของโรงงาน ลักษณะการผลิต ต้นทุนหลักของโรงงาน โดยทั่วไปแล้วการลด cost ในโรงงานสามารถทำได้ดังนี้

ระบุต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต หมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ ต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการ ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนการผลิตจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 1. ต้นทุนวัตถุดิบ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
 2. ต้นทุนแรงงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ
 3. ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากต้นทุนวัตถุดิบและแรงงาน เช่น ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าขนส่ง

ตรวจสอบต้นทุนย้อนหลังอย่างละเอียด

การตรวจสอบต้นทุนย้อนหลังอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถระบุต้นทุนที่ไม่จำเป็นหรือต้นทุนที่สูงเกินไป ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงหรือแก้ไขได้ การตรวจสอบต้นทุนย้อนหลังสามารถทำได้โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อหาจุดที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไข เช่น หาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่า ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
วิเคราะห์ต้นทุน

วิเคราะห์ต้นทุน

การวิเคราะห์ต้นทุน เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน เนื่องจากช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถระบุต้นทุนที่ไม่จำเป็นหรือต้นทุนที่สูงเกินไป ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงหรือแก้ไขได้ การวิเคราะห์ต้นทุนสามารถทำได้โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อหาจุดที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไข เช่น หาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่า ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนก็มีอยู่หลายวิธี ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและข้อมูลที่มี เช่น

 • การวิเคราะห์ต้นทุนตามกิจกรรม (Activity-based costing) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนที่พิจารณาต้นทุนการผลิตตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เช่น กิจกรรมการสั่งซื้อวัตถุดิบ กิจกรรมการผลิต กิจกรรมการขนส่ง เป็นต้น การวิเคราะห์ต้นทุนตามกิจกรรมจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถระบุต้นทุนที่แท้จริงของกิจกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนได้
 • การวิเคราะห์ต้นทุนตามตัวชี้วัด (Cost-driver analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนที่พิจารณาต้นทุนการผลิตตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ปริมาณการผลิต ประเภทของผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการผลิต เป็นต้น การวิเคราะห์ต้นทุนตามตัวชี้วัดจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนได้

วางแผนลดต้นทุน

การวางแผนลดต้นทุนเป็นกระบวนการในการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการลดต้นทุน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การวางแผนลดต้นทุนสามารถทำได้โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนการผลิต ขีดความสามารถของโรงงาน และเป้าหมายทางธุรกิจ จากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการลดต้นทุนในโรงงาน โดยอาจรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ หรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
รวม 7 ไอเดียลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน

รวม 7 ไอเดียลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน

การลดค่าใช้จ่ายในโรงงานเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ เนื่องจากจะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน มีหลายวิธีในการลด cost ในโรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและเป้าหมายที่ต้องการ

1. ลดต้นทุนวัตถุดิบ

ต้นทุนวัตถุดิบเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการผลิตสินค้าหรือบริการ ดังนั้น การลดต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการลด cost ในโรงงาน โดยตัวอย่างวิธีลดต้นทุนวัตถุดิบก็จะมี ดังนี้

 • หาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่า ผู้ประกอบการควรสำรวจและเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์หลายราย เพื่อหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาประหยัดที่สุด
 • เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ ผู้ประกอบการควรเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์เพื่อขอส่วนลดหรือเงื่อนไขพิเศษ ตัวอย่างเช่น ขอรับส่วนลดสำหรับปริมาณการสั่งซื้อที่มาก หรือขอผ่อนชำระค่าวัตถุดิบ
 • ใช้วัตถุดิบทดแทน ผู้ประกอบการควรพิจารณาใช้วัตถุดิบทดแทนที่มีราคาต่ำกว่าวัตถุดิบเดิม แต่ยังคงคุณภาพและคุณสมบัติของสินค้าไว้ได้
 • ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ ผู้ประกอบการควรปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ เช่น การใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการใช้เทคนิคการประหยัดวัตถุดิบ

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย LEAN MANUFACTURING

LEAN MANUFACTURING เป็นแนวคิดการผลิตที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต โดยลดความสูญเปล่า หรือกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป ทำให้ cost ในโรงงานลดน้อยลงไปด้วย ในขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น แนวคิดหลักของ LEAN MANUFACTURING

 1. การขนส่ง (Transportation) การเคลื่อนย้ายวัสดุอย่างไม่มีประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน
 2. สินค้าคงคลัง (Inventory) สินค้าคงคลังที่มากเกินจำเป็น สิ้นเปลืองพื้นที่ เงินทุน และเวลา
 3. การเคลื่อนไหว (Motion) การเคลื่อนไหวของแรงงานหรือเครื่องจักรที่ไม่จำเป็น สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน
 4. การรอคอย (Waiting) เวลาที่แรงงานหรือเครื่องจักรต้องรอคอยการทำงาน สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร
 5. การผลิตที่มากเกินไป (Overproduction) การผลิตสินค้าหรือบริการมากกว่าที่ลูกค้าต้องการ สิ้นเปลืองทรัพยากรและต้นทุน
 6. กระบวนการส่วนเกิน (Over-Processing) การดำเนินการกระบวนการผลิตที่ไม่จำเป็น สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร
 7. ข้อบกพร่อง (Defects) การผลิตสินค้าหรือบริการที่มีข้อบกพร่อง สิ้นเปลืองเวลา ทรัพยากร และต้นทุนในการแก้ไข
 8. การใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ (Non-Utilize Talent) การไม่ใช้ศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่ สิ้นเปลืองทรัพยากรและต้นทุน
ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย

3. ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้วย โดยเฉพาะ AI ที่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถนำเข้ามาช่วยในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางในการลด cost ในโรงงาน โดยประยุกต์ใช้ AI สามารถทำได้ดังนี้

 • การตรวจสอบคุณภาพสินค้า AI สามารถช่วยตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ช่วยลดจำนวนสินค้าที่มีตำหนิที่ต้องทิ้งไป ส่งผลให้เกิดการลดลงของ cost ในโรงงาน ตัวอย่างเช่น dIA SMART MANUFACTURE ซึ่งเป็นระบบตรวจจับใบหน้าและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในโรงงาน สามารถช่วยตรวจสอบว่าพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร
 • การคาดการณ์ความต้องการ AI สามารถช่วยคาดการณ์ความต้องการสินค้าในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตและจัดหาวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ตัวอย่างเช่น ระบบ AI ของ Amazon สามารถช่วยคาดการณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ Amazon สามารถจัดหาสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าและลดจำนวนสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิต AI สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในโรงงานลดลง ตัวอย่างเช่น ระบบ AI ของ Tesla สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่รถยนต์เพื่อหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของรถยนต์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตรถยนต์ลงได้

4. ลดการใช้พลังงาน

พลังงานเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ สมมุติว่าโรงงานแห่งหนึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้า 100,000 บาทต่อเดือน หากโรงงานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 10% จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลดลงเหลือเพียง 90,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่าโรงงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ 10,000 บาทต่อเดือน โดยจะมีวิธีลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานในโรงงาน ดังนี้

 • เลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพจะใช้พลังงานน้อยลง ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะใช้พลังงานน้อยลง ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
 • ติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน ระบบประหยัดพลังงานสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้หลายวิธี เช่น การใช้โคมไฟ LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ การใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ การใช้ระบบรีไซเคิลพลังงาน เป็นต้น

5. รวบรวมสถิติ วางแผนประหยัดต้นทุน

การรวบรวมสถิติและวางแผนประหยัดต้นทุนเป็นวิธีสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน เพื่อที่จะทำได้นี้ผู้ประกอบการควรรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับต้นทุนต่างๆ ในโรงงานเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ cost ลดลง

เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลนี้ ผู้ประกอบการควรรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโรงงาน รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนพลังงาน และต้นทุนการผลิต เป็นต้น โดยสามารถรวบรวมข้อมูลจากระบบบัญชีหรือระบบบริหารจัดการโรงงาน การรวบรวมสถิติข้อมูลค่าใช้จ่ายจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และระบุถึงจุดที่มีโอกาสในการประหยัดต้นทุนได้อย่างชัดเจนและลื่นไหล

6. ลดต้นทุนแรงงาน

ต้นทุนแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญในโรงงาน ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนแรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ โดยวิธีที่สามารถใช้ในการลดต้นทุนแรงงานก็จะมีได้หลายอย่าง เช่น

 • ปรับปรุงกระบวนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสามารถลดการใช้แรงงานและลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
 • ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติสามารถลดการต้องใช้แรงงานมนุษย์และลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การฝึกอบรมพนักงานเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเพิ่มผลผลิตและลดการใช้แรงงาน
 • ลดจำนวนพนักงานที่ไม่จำเป็น ผู้ประกอบการควรพิจารณาการลดจำนวนพนักงานที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

7. ลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ

นอกเหนือจากการลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนแรงงานและต้นทุนพลังงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีในโรงงานมีความสำคัญเช่นเดียวกัน ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เหล่านี้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในโรงงานเป็นรายจ่ายที่บริษัทต้องจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมผลิตและบำรุงรักษาสินทรัพย์ในโรงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการตลาด ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน และค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในโรงงาน การลดค่าใช้จ่ายในโรงงานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มกำไรและทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืน วิธีที่สามารถใช้ในการลดค่าใช้จ่ายในโรงงานรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อวัตถุดิบที่มีราคาประสิทธิภาพ การควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การลดการใช้ทรัพยากร การเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย และการเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์เพื่อขอส่วนลดหรือเงื่อนไขพิเศษ การลด cost ในโรงงานมีผลต่อกำไรที่บริษัทสามารถทำได้และเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ