AI Reception คือ? เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพงานต้อนรับในทุกธุรกิจ

AI Reception คือ? เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพงานต้อนรับในทุกธุรกิจ

AI Reception ถือเป็น Virtual Assistant ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาของพนักงานต้อนรับหลายด้าน ทั้งประสิทธิภาพการทำงาน การประหยัดเวลารอคิว และใช้ได้กับหลายธุรกิจ